Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.

 ​ALGEMEEN

De algemene voorwaarden van Kaart met liefde zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kaart met liefde diensten verleent en/of goederen levert.
Door akkoord te geven op een door Kaart met liefde verstuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaar je dat jij kennis hebt genomen van onze algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden en bijbehorende betaalverplichting akkoord gaat.
De door Kaart met liefde gemaakte offerte is gedurende twee weken geldig. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaart met liefde niet tot het verrichten (van een gedeelte) van de opdracht.

ANNULEREN

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Kaart met liefde van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Indien je een bestelling wilt annuleren dien je dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling/akkoord op de offerte te doen via e-mail ([email protected]). Wanneer de eerste digitale versie van je kaart is doorgestuurd en je wilt nog annuleren, zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het werk dat verricht is, exclusief de onkosten van reeds gedrukt werk en/of exemplaren.
Deze kosten variëren naar gelang de fase waar op dat moment in gewerkt wordt;
Na een eerste digitale concept: €55,- | Na het digitale concept en correctierondes: €75,- | Na het versturen van de fysieke proefdruk: €100,-
Indien de kaartjes (of extra`s) al in productie zijn, dient het volledige bedrag betaald te worden.
 

BETALING

Betaling van het factuurbedrag dient binnen 8 dagen na leverdatum en/of factuurdatum te geschieden.
Indien er binnen een termijn van 8 dagen geen betaling heeft plaats gevonden ontvang je van Kaart met liefde een herinnering waarin je de mogelijkheid krijgt om alsnog aan de betaalverplichting te voldoen binnen uiterlijk 8 dagen.
Is er na de uiterlijke betaaltermijn van 2 x 8 dagen geen betaling verricht dan ontvang je voor een laatste maal een herinnering welke is verhoogd met administratiekosten (€ 15,-). Deze verhoging inclusief het oorspronkelijke factuur bedrag dient uiterlijk binnen 31 dagen na aflevering van het door Kaart met liefde geleverde product te zijn betaald. Is er na deze termijn én twee herinneringen geen actie ondernomen dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen waarbij alle bijkomende kosten op de opdrachtgever verhaald zullen worden.
 

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. 
Kaart met liefde mag de gemaakte onderdelen/foto’s van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien Kaart met liefde kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel schriftelijk vastgestelde opdrachtspecificaties.
Kaart met liefde mag de gemaakte onderdelen (en eventuele foto’s van de kaartjes) van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 

LEVERING EN LEVERTIJD

De levering van de kaartjes gebeurt binnen de twee tot vijf werkdagen na het doorsturen van de gegevens.
De levering gebeurt zo snel mogelijk, we werken met PostNL waardoor het de volgende werkdag of zaterdag geleverd wordt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers, kwijtraken van poststukken en pakketten.
In het weekend en op feestdagen wordt er niet gedrukt.
 

KLACHTEN

Indien de kaartjes en/of het drukwerk niet naar wens zijn, dient de klant binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Kaart met liefde. Dit kan gebeuren via mail of telefoon. 
De kaartjes en/of het drukwerk mogen niet gebruikt zijn en moeten nog in de originele verpakking zitten. Zijn de kaartjes reeds verstuurd dan kan Kaart met liefde de klacht niet in behandeling nemen.

COPYRIGHT

Al onze ontwerpen zijn zelf ontworpen en vastgelegd bij CC proof. Het is verboden om deze ontwerpen zonder onze toestemming na te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.